TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
GIỚI THIỆU - Quá Trình Hình Thành & Phát Triển
A A A

       Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hố Nai (HONIZ) được thành lập theo Quyết định số 4363/QĐ/BNN-TCCB ngày 06/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Cao su Việt Nam - nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tiền thân là Công ty Đầu tư  & Phát triển KCN Hố Nai - được thành lập theo quyết định số 3320/QĐ/BNN-TCCB ngày 23/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), là chủ đầu tư dự án đầu tư  KCN Hố Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số  278/QĐ-TTg ngày 08/4/1998 và quyết định số  1415/QĐ-TTg ngày 01/11/2001.