TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - Báo cáo tài chính
A A A

Báo cáo tài chính năm 2021 (28/02/2022)

 

Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty Kiểm toán trong BCTC năm 2020 (31/03/2021)

 

Báo cáo tài chính năm 2020 (31/03/2021)

 

Báo cáo tài chính năm 2019 (12/03/2020 09:48:22)

 

Báo cáo tài chính năm 2018 (26/2/2019 15:00:00)

 

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 (30/07/2018 10:24:25)

 

Báo cáo tài chính năm 2017            (26/03/2018 9:51:14) 

 

Báo cáo tài năm 2016                    (06/03/2017 9:12:23)                  

                

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016              (06/03/2017 9:14:29)

 

Báo cáo tài chính năm 2015          (29/03/2016 8:45:14)               

                  

Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015      (29/03/2016 8:47:11)

 

Báo cáo tài chính năm 2014          (29/03/2015 9::35:03)            

                      

Báo cáo tài chính năm 2013          (25/02/2014 14:11:39)            

                     

Báo cáo tài chính năm 2012          (14/03/2013 9:55:11)