TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ thường niên - Báo cáo năm
A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (25/02/2022)

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2021 (20/07/2021)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (26/05/2021)

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Giấy đăng ký dự họp / Giấy ủy quyền

Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 

Báo cáo thường niên năm 2020 (06/04/2021)

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 (28/01/2021)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (19/5/2020)

Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 (19/5/2020)

Thông tin về ứng viên bầu TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (19/5/2020)

- Giấy Ủy quyền (mẫu) (19/5/2020)

 

 

Báo cáo thường niên năm 2019 (27/03/2020 13:25:15)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 (04/11/2019 13:22:12)

Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Mẫu Giấy ủy quyền

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/03/2019 11:25:31)

- Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

Báo cáo thường niên năm 2018 (13/03/2019 15:12:11)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (26/05/2018 13:17:05)

 

ĐHĐCĐ NĂM 2018: (14/05/2018 19:5:11)

- Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Giấy đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của BKS

- Báo cáo của TGĐ

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán

- Tờ trình phân phối lợi nhuận

- Tờ trình tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS

- Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toám BCTC năm 2018

- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

- Điều lệ Công ty.

- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT

- Hướng dẫn bầu bổ sung TV HĐQT

- Đơn từ nhiệm TV HĐQT

- Quyết định thôi làm người đại diện vốn

- Đơn đề cử tham gia HĐQT

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT

- Thông tin về ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT

 

Báo cáo thường niên năm 2017     (17/04/2017 19:49:51)

Báo cáo năm 2016:

                               Báo cáo của Hội đồng Quản trị

                               - Báo cáo của Ban kiểm soát

                               - Báo của Tổng giám đốc 

                              - Chương trình Hội nghị

                              - Dự thảo quy chế làm việc

                              - Thể lệ biểu quyết

                              - Tờ trình phân phối lợi nhuận

                             - Tờ trình tăng vốn điều lệ

                             - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

                            - Tờ trình quyết toán thù lao

Báo cáo năm 2015:

                                - Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

                               - Báo cáo của ban kiểm soát

                               Báo cáo của Tổng giám đốc