TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - ĐHĐCĐ thường niên
A A A

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (25/03/2019 11:25:31)

- Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

Báo cáo thường niên năm 2018 (13/03/2019 15:12:11)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  (26/05/2018 13:17:05)

 

ĐHĐCĐ NĂM 2018: (14/05/2018 19:5:11)

- Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Giấy đăng ký dự họp và Giấy ủy quyền

- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Báo cáo của HĐQT

- Báo cáo của BKS

- Báo cáo của TGĐ

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán

- Tờ trình phân phối lợi nhuận

- Tờ trình tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS

- Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toám BCTC năm 2018

- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.

- Điều lệ Công ty.

- Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT

- Hướng dẫn bầu bổ sung TV HĐQT

- Đơn từ nhiệm TV HĐQT

- Quyết định thôi làm người đại diện vốn

- Đơn đề cử tham gia HĐQT

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung TV HĐQT

- Thông tin về ứng viên bầu bổ sung TV HĐQT

 

Báo cáo thường niên năm 2017     (17/04/2017 19:49:51)

Báo cáo năm 2016:

                               Báo cáo của Hội đồng Quản trị

                               - Báo cáo của Ban kiểm soát

                               - Báo của Tổng giám đốc 

                              - Chương trình Hội nghị

                              - Dự thảo quy chế làm việc

                              - Thể lệ biểu quyết

                              - Tờ trình phân phối lợi nhuận

                             - Tờ trình tăng vốn điều lệ

                             - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

                            - Tờ trình quyết toán thù lao

Báo cáo năm 2015:

                                - Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

                               - Báo cáo của ban kiểm soát

                               Báo cáo của Tổng giám đốc