TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - Nghị quyết ĐHĐCĐ - Nghị quyết HĐQT
A A A

Nghị Quyết số 91/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT (03/12/2018 15:17:21)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/05/2018 13:17:10)

 

Nghị quyết số 75/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT        (11/05/2018 10:34:45)

 

Nghị quyết số 72/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT      (10/04/2018 13:53:11)

 

Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu                (01/11/2017 8:30:35)

 

Nghị quyết số 55/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT                              (05/10/2017 9:20:55)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017                                (03/06/2017 9:15:20)

 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016                                (28/05/2019 8:20:11)