TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - Nghị quyết ĐHĐCĐ - Nghị quyết HĐQT
A A A

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (21/03/2022)

 

Nghị Quyết HĐQT v/v Tổ chức ĐHĐCĐTN 2022 (22/02/2022)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (17/06/2021)

 

Nghi quyết HĐQT ngày 24/5/2021 (25/5/2021)

 

Quyết định HĐQT về vay vốn (03/12/2020)

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (23/11/2020)

 

Nghị Quyết HĐQT phiên họp ngày 14/10/2020 (14/10/2020)

 

Nghị quyết HĐQT v/v Triệu tập ĐHĐCĐBT năm 2020 (15/10/2020 13:18:25)

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các Biên bản (30/5/2020)

 

Nghị quyết HĐQT tại phiên họp ngày 21/04/2020 (21/04/2020)

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (15/11/2019 13:34:14)

 

Nghị quyết HĐQT v/v Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (07/10/2019 10:35:24)

 

Nghị quyết HĐQT v/v tạm hoãn phát hành cổ phiếu ra công chúng (30/8/2019 14:55:32)

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ  v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019 (10/04/2019 14:54:34)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (10/04/2019 14:50:11)

 

Nghị quyết HĐQT số 96/NQ-HONIZHĐQT (15/03/2019 20:50:47)

 

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2019 (15/03/2019 20:48:36)

 

Nghị Quyết số 91/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT (03/12/2018 15:17:21)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (26/05/2018 13:17:10)

 

Nghị quyết số 75/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT        (11/05/2018 10:34:45)

 

Nghị quyết số 72/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT      (10/04/2018 13:53:11)

 

Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu                (01/11/2017 8:30:35)

 

Nghị quyết số 55/NQ-HONIZHĐQT của HĐQT                              (05/10/2017 9:20:55)

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017                                (03/06/2017 9:15:20)

 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016                                (28/05/2019 8:20:11)