TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Quy hoạch sử dụng đất
A A A

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KCN HỐ NAI