TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
GIỚI THIỆU - Sơ Đồ Tổ Chức
A A A


 

Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty hiện tại, gồm:

-        Đại hội đồng cổ đông;

-        Hội đồng quản trị: 05 người, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, số còn lại kiêm nhiệm;

-        Ban kiểm soát: 3 người làm công tác kiêm nhiệm;

-        Ban tổng giám đốc: 02 người;

-        5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng đại diện tại TP.HCM và các Đội trực thuộc.