TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Thời hạn thuê đất
A A A

 Từ khi ký hợp đồng thuê đất đến ngày 22/05/2048 (có thể gia hạn thêm khi hết thời hạn thuê đất).