TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG & DỊCH VỤ - Thời hạn thuê đất
A A A

 Từ khi ký hợp đồng thuê đất đến ngày 01/06/2065.