TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - Thông tin cổ đông
A A A

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ Tthường niên năm 2022 (25/02/2022)

 

Thông báo hủy đăng ký chứng khoán của TTLKCK Việt Nam (VSD) (04/01/2022)

 

Thông báo miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc (03/01/2022)

 

Thông báo tham dự hội nghị báo cáo tình hình kinh doanh 2021 và ra mắt Tổng giám đốc mới (16/12/2021)

 

Thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu (13/122021)

 

Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng (06/12/2021)

 

Cung cấp danh sách người sở hữu chứng khoán (19/10/2021)

 

Thông báo ký Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc (15/10/2021)

 

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 (05/07/2021)

 

Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (26/05/2021)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (27/04/2021)

 

Gia hạn và tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 trước ngày (30/6/2021) (26/04/2021)

 

Mẫu Giấy Ủy quyền lĩnh tiền cổ tức năm 2019 (26/02/2021)

 

Thông báo chia cổ tức năm 2019 (26/02/2021)

 

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (12/11/2020)

 

Thông báo mời Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (12/11/2020)

 

Báo cáo giao dịch của cổ đông Võ Thị Ngọc Hân (22/10/2020)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (15/10/2020)

 

Thông báo ký Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty (30/6/2020)

 

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2020 (12/6/2020) 

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người SHCK (21/04/2020)

 

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn (Tập đoàn CNCS VN) (13/04/2020)

 

Báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ Tập đoàn CNCS VN (13/04/2020)

 

Gia hạn thời gian Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020  (09/04/2020)

 

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn (31/03/2020)

 

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Tâp đoàn CNCS Việt Nam (20/03/2020 09:26:14)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2018 (27/11/2019  11:33:45)

 

Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn (Trần Thị Thương)  (20/11/2019 14:45:03)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (07/10/2019 10:39:11)

 

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn (Trần Thị Thương) (30/09/2019 11: 13:41)

 

Thông báo Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của người nội bộ (01/08/2019 09:10:45)

 

Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán (12/07/2019 09:59:45)

 

Thư mời hợp HĐQT (05/03/2019 13:35:11)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (21/02/2019 10:40:11)

 

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Mạnh (31/10/2018 09:07:35)

 

Thông  báo giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Mạnh (23/10/2018 14:3645)

 

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Mạnh   (27-09/2018 14:09:14)

 

Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Mạnh  (20/09/2018 09:46:51)

 

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Trần Mạnh (31/08/2018 14:31:14)

 

Thông báo của SGDCKHN về ngày giao dịch đầu tiên (25/07/2018 13:57:11)

 

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội (19/07/2018 14:31:47)

 

Thông báo của VSD về ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán  (09/07/2018 14:25:19)

 

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu  (04/07/2018  15:05:51)

 

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn    (29/06/2018 14:31:22)

 

Báo cáo giao dịch của cổ động nội bộ Huỳnh Đức Tấn (02/07/2018 09:04:09)

 

Báo cáo gia dịch của cổ đông nội bộ Dương Thị Kiều Anh (02/07/2018 09:02:11)

 

Báo cáo giao dịch của người có liên quan Huỳnh Đức Thiên Tâm  (27/06/2018 09:36:13)

 

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2/2017 (25/06/2018 10:25:51)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Dương Thị Kiều Anh  (21/06/2018: 14:06:25)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Huỳnh Đức Tấn   (20/06/2018 09:31:41)

 

Thông báo giao dịch của người có liên quan Huỳnh Đức Thiên Tâm   (18/06/2018 09:51:11)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ Huỳnh Đức Tấn   (07/06/2018 10:12:50)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ Thái Minh Quang  (07/06/2018 10:11:45)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Huỳnh Đức Tấn   (30/05/2018 09:16:30)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Thái Minh Quang  (30/05/2018 09:15:25)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông lớn Huỳnh Đức Tấn   (22/05/2018 09:11:31)

 

Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  (11/05/2018 10:33:12)

 

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên     (20/04/2018 14:19:52)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/04/2018 10:32:12)

 

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017    (13/01/2018 10:50:15)                   

                                                                                             

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách 

người sở hữu chứng khoán          (26/12/2017 9:20:59)         

 

Báo cáo giao dịch cổ đông lớn Huỳnh Đức Tấn   (25/12/2017 10:26:35)

  

Báo cáo giao dịch người liên quan cổ đông nội bộ Thái Ngọc Dung  (25/12/2017 10:25:22)

 

Thông báo giao dịch người liên quan cổ đông nội bộ Thái Ngọc Dung  (15/12/2017 10:15:17)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Văn Hãng    (14/12/2017 09:54:24)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ Hành Hữu Hưng     (10/12/2017 09:33:51)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Nguyễn Văn Hãng    (07/12/2017 09:45:42)

 

Báo cáo cổ đông lớn Hồ Thị Mỹ Hương    (27/11/2017 09/35:25)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Hành Hữu Hưng     (22/11/2017 09:23:11)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông lớn Huỳnh Đức Tấn  (20/11/2017 10:54:12)

 

Báo cáo cổ đông lớn Huỳnh Đức Tấn  (15/11/2017 10:31:12)

 

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ Huỳnh Thanh Xuân        (13/11/2017 11:19:32)

 

Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ Huỳnh Thanh Xuân      (08/11/2017 10:15:12)

                                

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản        (05/10/2017 14:32:21)                                  

 

Tờ trình xin ý kiến cổ đông             (05/10/2017 14:34:25)    

                                                                                                                           

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán               (12/07/2017 14:50:12) 

                                          

Thông báo chi trả cổ tức đợt II năm 2016             (12/06/2017 15:12:25)               

                                           

Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017    (18/05/2017 15:15:11)      

                       

Giấy Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017        (18/05/2017 15:17:25)         

 

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán chứng khoán (31/03/2017 13:51:22)

                     

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ đợt chào báo chứng khoán     (10/10/2016 14:45:14)  

 

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016             (12/12/2016 15:04:32)