TIẾNG VIỆT     ENGLISH 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HỐ NAI
TÀI CHÍNH CỔ ĐÔNG - Thông tin cổ đông
A A A

Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  (11/05/2018 10:33:12)

 

Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên     (20/04/2018 14:19:52)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/04/2018 10:32:12)

 

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017    (13/01/2018 10:50:15)                   

                                                                                             

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách 

người sở hữu chứng khoán          (26/12/2017 9:20:59)         

                                

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản        (05/10/2017 14:32:21)                                  

 

Tờ trình xin ý kiến cổ đông             (05/10/2017 14:34:25)    

                                                                                                                           

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán               (12/07/2017 14:50:12) 

                                          

Thông báo chi trả cổ tức đợt II năm 2016             (12/06/2017 15:12:25)               

                                           

Thông báo triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017    (18/05/2017 15:15:11)      

                       

Giấy Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017        (18/05/2017 15:17:25)         

                     

Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động từ đợt chào báo chứng khoán     (10/10/2016 14:45:14)  

 

Thông báo chia cổ tức đợt 1 năm 2016             (12/12/2016 15:04:32)